กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2

การประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (ครั้งที่ 3/2566)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.0

Loading

Read more

การอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.3

Loading

Read more

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม : พัฒนาครูแนะแนวในการให้คำปรึกษา และพัฒนา นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งศูนย์แน

Loading

Read more

การนำเสนอ(Symposium) และการประกวดแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 (One School One Product :OSOP)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2566 ในระยะที่ 2 ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ดำเนินการประเมิน ภาค ค สัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายปร

Loading

Read more

ประธาน อ.ก.ค.ศ.และคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more