ข่าวประชาสัมพันธ์

การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน

ราชื่อครูผู้ทรงคุณค่า 

Read more