ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 สังกัดสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read more

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read more

การประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จังหวัดหนองคาย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.3

Read more

การเตรียมความพร้อม การนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาแก่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.3

Read more

การประชุมการถอดบทเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.3

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.4

Read more