โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้าร

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดผลและประเมินในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยานน 2566 เวลา

Loading

Read more

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 0

Loading

Read more

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.3

Loading

Read more

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรม : พัฒนาครูแนะแนวในการให้คำปรึกษา และพัฒนา นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) วิถีใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2

โครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งศูนย์แน

Loading

Read more

การนำเสนอ(Symposium) และการประกวดแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 (One School One Product :OSOP)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more