การประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ”

🚩วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566🚩 🚩นายปร

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพไและติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นาย

Loading

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวล

Loading

Read more

การประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการชี้แจงใช้เครืองมือประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เ

Loading

Read more