การประชุมเพื่อดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา รอบสิ้นปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฎิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more

การประชุมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา

Loading

Read more