โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning และการวัดผลและประเมินในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยานน 2566 เวลา

Loading

Read more

การอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.3

Loading

Read more

การนำเสนอ(Symposium) และการประกวดแข่งขันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 (One School One Product :OSOP)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2566 ในระยะที่ 2 ณ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารัตนวาปี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

การประชุมพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM = Knowledge Management) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สู่ความเป็นเลิศ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.0

Loading

Read more