🎗การพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูฯ เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เว

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ”

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการฯอบรมเชิงปฎิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการสำรวจแววความสามารถพิเศษ เ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and TransparencyAssessment: OIT)

วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมวิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ผล เขียนรายงานการสังเคราะห์ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมออนไลน์ เรื่อง การจัดทำรายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more