การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2565

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมการอบรมทางไกลพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC ) รอบสิ้นปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนการบันทึกผลการเรียน ในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 1

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานใน 4 ด้าน คือ “น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ”

🚩วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566🚩 🚩นายปร

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพไและติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประเมินห้องเรียนคุณภาพ และติดตามการดำเนินงานคลินิก 3Rs โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นายประ

Loading

Read more