การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT)

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 0

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09

Read more

โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชากา

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09

Read more

การนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ของโรงเรียนในเครือข่ายทุ่งหลวงต่างคำ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายประเจ

Read more

การประชุมชี้แจงและผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบการนำเข้าข้อมูลในระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา

Read more

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการนำผลวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.0

Read more

การอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.3

Read more