การแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2566 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุมพล

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.

Loading

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การคัดเลือกฯร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดหนองคาย

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 256

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning )

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

การประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13

Loading

Read more