การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567

การประชุมพิจารณาการคัดเลือกครูเข้าร

Loading

Read more

โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การจัดอบรม หลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นกล้าศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน”

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center ระดับเขตพื้นที่การศึกษา(สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุม คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คณะ อ.ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 นายประ

Loading

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

การให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายประเ

Loading

Read more

โครงการอบรม หลักสูตร ” การจัดทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา

Loading

Read more