การประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ภาครัฐ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใบการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.0

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 0

Loading

Read more

?การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)?

?วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09

Loading

Read more

?การประชุมชี้แจงการสำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน กรณีรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 ?

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 1

Loading

Read more

คู่มือแนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในจังหวัดหนองคาย

Loading

Read more