การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.0

Read more

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 0

Read more

?การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)?

?วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09

Read more

?การประชุมชี้แจงการสำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน กรณีรวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565 ?

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 1

Read more

คู่มือแนะนำแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในจังหวัดหนองคาย

Read more

?การพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ““เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564?

วันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2

Read more

?การประชุมพิจารณา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้าย (การย้ายกรณีปกติ) ปี.พ.ศ.2565?

วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 256

Read more

?กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์?

กิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ วัน

Read more

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน-แนวทางปฏิบัติงาน 2565

Read more