การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ( EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ภาครัฐ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใบการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เ

Loading

Read more