สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาวฯ

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น

Read more

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ปี 2564

ประกาศเจตจำนง ภาษาไทย ประกาศเจตจำนง

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมทางไกลการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00

Read more

การอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) “โครงงานคุณธรรม”

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น

Read more

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณะรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณะร

Read more