เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้คลินิก 3Rs

การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้า

Loading

Read more

การประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดสั่งทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 3

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00

Loading

Read more

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Loading

Read more

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรงเรียน ที่ได้ผ่านการประเมิน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2564”

เช้าวันที่ (5 ส.ค. 2564) เวลา 10.30

Loading

Read more