เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 3

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00

Read more

รูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

Read more

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้นักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรงเรียน ที่ได้ผ่านการประเมิน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2564”

เช้าวันที่ (5 ส.ค. 2564) เวลา 10.30

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมทางไกลการจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น

Read more