เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อม่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นนักเรียนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

Loading

Read more

ถอดบทเรียนนวัตกรรมผลงานต้นแพบครูที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาประเภท ครูต้นแบบ ปี 2566

Loading

Read more

ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ปี 2566

ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเ

Loading

Read more

การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้คลินิก 3Rs

การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้า

Loading

Read more

การประเมินโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดสั่งทรายทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Loading

Read more

สพป.หนองคาย เขต 2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เลย เขต 3

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00

Loading

Read more

งานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

Loading

Read more