ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1/2564 การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญ(1-2) หรือเทียบเท่า(บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61(ฝ)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ,เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ,จอรับภาพชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

Read more

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการอุปกรณ์การเกษตร ครุภัณฑ์ห้องสมุด,จอรับภาพ,เครื่องซักผ้า.และเครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ

Read more