การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับครูผู้สอน” โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา และข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning )

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

การประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ภาครัฐ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

🚩วันพฤหับดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริการการศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.

Loading

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

ถอดบทเรียนการพัฒนาผู้เรียนเพื่อม่งสู่ความเป็นเลิศ และการเป็นนักเรียนต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

Loading

Read more

ถอดบทเรียนนวัตกรรมผลงานต้นแพบครูที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาประเภท ครูต้นแบบ ปี 2566

Loading

Read more