ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ปี 2566

ถอดบทเรียนการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเ

Loading

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา

Loading

Read more

ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม นิเทศติดตามฯ การขับเคลื่อนงานวิชาการ อำเภอรัตนวาปี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายปร

Loading

Read more

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14

Loading

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก” Active Learning

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.

Loading

Read more

ประชุมการติตตามการดำเนินงาน KRS และ PMQA 4.0

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 1

Loading

Read more