ป้องกัน: ประเมินการอ่านการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

Read more

การประชุมทางไกล การขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น

Read more