หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

O25 - รวมเล่มหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคล

1. หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลัง

2. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

6. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

7. หลักเกณฑ์ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 2566