หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เล่มรวมหลักเกณฑ์การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลัง

2. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

6. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

Loading