หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-2563
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา-2563-ผสาน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา-ผสาน

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรอื่น-38ค(2)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรอื่น 38ค(2)-ผสาน

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562

O 27หลักเกณฑ์การพัฒนา