การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 2563

การให้ความรู้ในเตรียมความพร้อมการประเมินการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมพิจารณาเกี่ยอัตรากำลัง พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนา“ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

วิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

สัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ.การศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคอีสาน

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์และกล่าวคำปฎิญาณตนและเขตสุจริต

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร