ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning)

🚩วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.🚩
🎗 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (Assessment for Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมนางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ว่าที่ร้อยตรี เสรี ทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์พิเศษ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานวัดและ ประเมินผล หรืองานวิชาการโรงเรียน ทั้งหมด 104 คน จำนวน 104 โรงเรียน คณะทำงานฯ 26 คน รวมเป็น 130 คน ณ ห้องประชุมพิสัยเดช
[envira-gallery id="37559"]