ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

🚩วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 🚩 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุนทรธรรมธาดา
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดการประชุมฯพร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำเข้าข้อมูลตามตัวชี้วัดในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2. เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นไปตามแนวทางดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด โดยผู้เข้าร่วมโครงการ ครูผู้รับผิดชอบ ITA Online คณะทำงานโรงเรียนสุจริตและ ICT รวมทั้งสิ้น 135 คน
🙏ขอขอบคุณ คณะวิทยากร ดังนีั
1.นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง (คณะทำงานโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพฐ.)
2. นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ
3. นายอภิศร ทิพเสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ และคณะทำงานด้าน ICT
[envira-gallery id="37621"]