ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การพิจารณากรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

🚩วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมประชุมการพิจารณากรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 - 2575) นโยบายรัฐบาล จุดเนั้น/นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนพัฒนาการศึกษาชั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2562 - 2565) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
[envira-gallery id="39875"]

Loading