ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำในโรงเรียน

🚩วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำในโรงเรียน
🎗โดย นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ ดังนี้
1️⃣. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในโรงเรียน ตามจุดเน้นการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านอาชีพ
2️⃣. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพสู่การมีงานทำในโรงเรียน
3️⃣. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีหลักสูตร 1 อาชีพ 1 โรงเรียน One School One
Product (OSOP) โดยผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ครูวิชาการ และครูผู้สอนการงานอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
🎀ทั้งนี้ นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้พบปะ พูดคุย และมอบนโยบายการด้านการจัดการศึกษาอาชีพแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
🙏ขอขอบคุณ คณะวิทยากร ดังนี้
1️⃣ ดร.อรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์
2️⃣ นายณัฎศรันยุ์ นาคจันทร์ ผอ.รร.บ้านคำปะกั้ง
3️⃣ นายสรวิศ ผาทอง ผอ.รร.บ้านเชีงอาด
4️⃣ นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ ผอ.รร.ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์
5️⃣ นางนฤมล เบญจมาศ ผอ.รร.บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
6️⃣ นางพรรณพร พุ่มนวล ครูชำนาญการพิเศษ รร.บ้านผือ และ ทีมศึกษานิเทศก์ ซึ่งดำเนินการวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="37866"]