ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล "OBEC Content Center " ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

🚩วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล "OBEC Content Center" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
🎗โดย ว่าที่ร้อยเอกรามคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สื่อโปรแกรม นวัตกรรมและเทคโนโลยีในชุดโปรแกรมคลังสื่อ OBEC Content Center มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้ร่วมโครงการ ประกิบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="38014"]