ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

🚩วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานฯ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ กระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน และสามารถวางแผนการ ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตวัยหลังเกษียณอายุราชการให้มีความสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว
🎗โดย นางสาวปภาสิริ ศรีตะบุตร เลขานุการนายก อบจ.หนองคาย ประธานพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 68,000 บาท ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="38052"]