ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)

🚩วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานพิธีฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฯ ในการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
🎗โดย นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้
1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
3 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ผลงาน นวัตกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการสุจริต โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="38158"]