ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

🚩วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 🚩
🎗นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล และคณะวิทยากร คณะผู้ดำเนินการจัดการประชุมฯร่วมในพิธีการเปิดโครงการฯ
🎗โดยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการรวมถึงทักษะเพื่อการดำรงตนอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัตินตามข้อปฏิบัติทางวินัย และไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ และประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งของผู้เรียนเพื่อนร่วมงานและสังคม
5. เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดหน่วยการเรียนรู้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและสอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดผลการเรียนรู้
6. เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม
7. เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน
🎗โดยนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมจำนวน 150 คน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย จำนวน 77,976 บาท การดำเนินการระหว่างวันที่ 2 -4 กันยายน 2565 ณ พาร์ค แอนด์พูล รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย
[envira-gallery id="37698"]