ติดต่อสอบถาม กระดานสนทนา

ทำข้อสอบ แล้วไม่มีชื่อครับ

Quote

แบบทดสอบวัดความรู้หลังการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เพิ่มเติม-3)