ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมบุคลากร ด้านการนำหลักปรัชญา ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา สถานศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปี งบประมาณ 2565

🎗วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.🎗
🎀นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติฯพิธีเปิดโครงการฯ และได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
🎗โดยนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ประธานพิธีเปิดโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมอบรมบุคลากร ด้านการนำหลักปรัชญา ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา สถานศึกษาที่ยั่งยืน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
🎗 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ กล่าวร่ายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน จำนวน 500 คน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย ซึ่งโครงการนี้ สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ร่วมกับสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท
[envira-gallery id="37475"]