ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

🚩วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานเปิดโครงการฯพร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
🎗โดยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์์โครงการฯ ดังนี้
1.พัฒนาคุณภาพครูด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย และประถมศึกษา จนเข้าใจกระบวนการสืบเสาะ อย่างแท้จริง
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยคำนึงถึงบริบทในท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ ผ่านการขับเคลื่อนผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครูปฐมวัย และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประถมศึกษา
🎤โดยมี วิทยากร เครือข่ายท้องถิ่น ดังนี้
1️⃣ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์
2️⃣ นางนภาพร พรมจันทร์ ครู รร.รสลินคัคนางค์
3️⃣ นางสาวชมัยพร ประสานญาติ ครู รร.ชุมชนบ้านชุมช้าง
🚩ซึ่งกิจกรรมนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="37668"]