ติดต่อสอบถาม, ถาม-ตอบ (Q&A) , KM, Webboard

Please or Register to create posts and topics.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🚩วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ และคณะกรรมการฯ ร่วมในกิจกรรมการนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🚩โดย นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตของสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริม พัฒนา ผลงาน นวัตกรรมการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน สุจริตของสถานศึกษาในสังกัดโดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขัน
จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ด้านครูผู้สอน
3. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ด้านผู้บริหาร
4. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) แข่งขันเป็นทีม หมายเหตุ กิจกรรมนี้ส่งไปแข่งระดับประเทศ : ไม่ต้องแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช
[envira-gallery id="37414"]