เขตสุจริต ITA62

คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ 
ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

– ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ภาษาไทย
English
ພາສາລາວ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)