การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563

O36-edit

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

O36