การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564

  1. แบบสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ : ITAS 2021
  2. กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  3. ประมวลจริธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ สพป.นค.2
  4. กิจกรรมสร้างเสริมธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
    – ระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
    – รายงานการมาปฏิบัติราชการ
  5. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน 1 ก.ย. 63 – 30 ต.ค. 63