มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2563

 1. แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต ปี 2563
 2. ข้อมูลรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดตัวชี้วัด
 3. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  3.1 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหาร / ประกาศนโยบายและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  3.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  3.3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  3.4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  4.5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 4. ดังรายละเอียดในไฟล์ pdf ด้านล่างนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 2562