การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2563

  1. การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.   
  2. สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณปี 2564
  3. สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563
  4. สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมวันครู  ปี 2563
  5. สพป.หนองคาย เขต 2 มีมาตรการเฝ้าระวังในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    
  6. สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)            
  7. สพป.หนองคาย เขต 2 ประชาสัมพันธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สนใจเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรบทเรียนออนไลน์     
  8. สพป.หนองคาย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อสำรวจความเรียบร้อยในการเปิดภาคเรียน 1/2563
  9. การประชุมเชิงปฏิบัติการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                               
  10. สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกับ TOT หนองคาย ร่วมประชุมวางแผนการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2562

– นิเทศติดตามฯ อาหารกลางวัน
– การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขนาดเล็ก
– การประชุมคณะกรรมการ กตปน.
– การพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ แบบบูรณาการ 
– การประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู รุ่นที่ 1 /2562
– การประชุม ผอ.เขตพบเพื่อนครู รุ่นที่ 2 /2562 
– จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”
– ประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
– การประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

O 33