การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 • การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/22790


 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ หลักเกณฑ์ ว 10 /2564       https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/24807

 • สพป.หนองคายเขต 2 ร่วมกับ คณะ ก.ต.ป.น. ออกนิเทศ ติดตาม ชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/23440

 • สพป.หนองคายเขต 2 ร่วมกับ คณะ ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/23315

 • สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/22792

 • การประชุมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี.พ.ศ.2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/26311

 • สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/24961


 • การพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณปี พ.ศ.2566 https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/26475

 • การประชุมพิจารณา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ยื่นคำร้องขอย้าย (การย้ายกรณีปกติ) ปี.พ.ศ.2565
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/29274


 • การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รร. บ้านสามัคคีชัย
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/29644


 • การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร                  ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/30607


 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565                                                     https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/30605

 • การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/30601

 • การประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องเล่นสนาม ฯ
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/31078


 • การประชุมคณะกรรมการ ฯ One Stop Service                                                          https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/31906

 • โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/31255


 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564″ กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่                                                https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/31937

 • สพฐ. ออกติดตามการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/31933

 • โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR และทักษะ ดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับครู รุ่นที่ 1 และ 2 ได้รับงบประมาณสนับสนุน จาก อบจ. หนองคาย https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/32138

 • การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย  ประจำเดือนมีนาคม 2565 https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/31950

 • การอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2564
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/32493


 • การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565                                 https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/32908

 • การประชุม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพเพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/32906


 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565                                                     https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/34037

 • การอบรมทางไกลพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (DMC) ข้อมูลต้นปีการศึกษา 2565 (10 มิ.ย. 2565)                                                                      https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/34155

 • การประชุมปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น สพป.หนองคาย เขต       https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/34569

 • การประชุมชี้แจงการสำรวจการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2565
  https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/34225


 • ”พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กในความอุปการะ : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน          https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/34678

 • โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวัดหลวงสร้างนางขาว              https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/34669

 • การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)                         และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา (ITA online ) ประจำปีงบประมาณ 2565   https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/35145

 • การโครงการพัฒนาบริการภาครัฐแบบครบวงจร (One Stop Service) https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/35635

 • โครงการปันรักปันสุข จากใจพี่สู่น้อง” ณ รร.บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ https://www.smart.nongkhai2.go.th/archives/35559
033 กลุ่มอำนวยการ one stop service
033 การเงิน
033 กลุ่มนิเทศ
033 กลุ่มนิเทศ .รางานผลการดำเนินงานโครงการ CEF
033 กลุ่มอำนวยการ การประชุมผู้อำนวยการสถานศ
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

Loading