การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564

 1. การประชุมการดำเนินงานวิจัยการเสริมสร้างโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 3. การประชุมคณะกรรมการจัดทำผลงานเพื่อเสนอ ขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564
 4. การพิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2564
 5. การประชุมทางไกลผ่านระบบ conference เรื่องแนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2564 
 6. สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมทางไกล เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
 7. กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนระดับโรงเรียน(OPEN CLASS)
 8. การประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563
 9. โครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ อำเภอเฝ้าไร่

  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม