การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563

วัฒนธรรมสวดมนต์ไหว้พระ และร่วมโครงการเทศน์ภาคพรรษา ส่งเสริมศีลธรรมและหมู่บ้านรักษาศีล 5

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์และกล่าวคำปฎิญาณตนและเขตสุจริต

การให้ความรู้การเตรียมความพร้อมการประเมินการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและ  ความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563       

การรณรงค์การลดและคัดแยกขยะ การรณรงค์ใช้ถุงผ้า

กิจกรรมจิตอาสา

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562