สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือน ต.ค.63-เดือน มิ.ย.64) ประจำปีงบประมาณ 2564

20210709165732

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือน มิ.ย.63-เดือน ก.ย.63) ประจำปีงบประมาณ 2563

มิ.ย.63 - ก.ย.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (เดือน พ.ย.62-เดือน พ.ค.63) ประปีจำงบประมาณ 2563

O23-63