รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เอกสารรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
ส่ง O28 รายงานผลกลุ่มพัฒน์ ปีงบประมาณ 2564

เอกสารรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

O28

เอกสารรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2561

O 28รายงานผลการพัฒนาบุคลากร