รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O26 - รายงานผลการดำเนินงานสรรหาและบรรจุแต่ง O26 - รายงานผลงานอัตรากำลัง -2565 O26 - รายงานโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ตำแ O26 - รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงิน รายงานผลการบริหารและพัฒนากลุ่มพัฒน์ฯ ปี2565

 

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  • รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Loading