รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O26 - รายงานผลการดำเนินงานสรรหาและบรรจุแต่ง
O26 - รายงานผลงานอัตรากำลัง -2565
O26 - รายงานโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ ตำแ
O26 - รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงิน
รายงานผลการบริหารและพัฒนากลุ่มพัฒน์ฯ ปี2565

 

รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  • รายงานผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

Loading