ผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

ดร.ละออตา  พงษ์ฤทัศน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 11
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: dr.la-orta@nongkhai2.go.th

นายอำนวย  ทิพย์กำจร

นายอำนวย ทิพย์กำจร

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

นายอำนวย ทิพย์กำจร
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 16
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: amnuay@nongkhai2.go.th

ดร.วิทยา ทัศมี

ดร.วิทยา ทัศมี

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 13
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: wittaya.tas@nongkhai2.go.th

นายอุดมสิน  คำมุงคุณ

นายอุดมสิน คำมุงคุณ

รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

ช่องทางการติดต่อ
– โทรศัพท์ 0 4247 1969 ต่อ 10
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: udomsin1234@hotmail.com

ช่องทางติดต่อผู้บริหาร สพป.หนองคาย เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เลขที่ 444 หมู่ 2 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 
– e-mail :: info@nongkhai2.go.th
– Website :: www.nongkhai2.go.th
– โทรศัพท์ 0 4247 1969, 0 4247 1934, 0 4247 1935
– โทรสาร 0 4247 1310
– อีเมล์ :: info@nongkhai2.go.th
– เพจ facebook  สพป.หนองคาย เขต 2
Url:: https://www.facebook.com/nongkhai2

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 

– กลุ่มอำนวยการ, ประชาสัมพันธ์ ต่อ 10
– หน้าห้องผู้อำนวยการ ต่อ 11
– กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 12
– กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 13
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 14
– กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 15
– กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 15
– กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 16
– หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 18
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 19
– กลุ่มพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อ 12