วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษา พ.ศ. 2562–2565 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1. วิสัยทัศน์(Vision)
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่การจัดการศึกษา ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21”

2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
3. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
4. นำศาสตร์พระราชามาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการทุกระดับ
5. พัฒนาระบบการจัดการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพทันเวลาและทันสมัย
7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นมืออาชีพ
8. ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างทั่วถึง
9. ให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างพึงพอใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม