ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

ผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 
นายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 นายสนิท แย้มเกษร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพีระ รัตนวิจิตร
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน