ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

ผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านมาตรฐานการศึกษา

นายนิพนธ์ ก้องเวหา
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน