ผู้บริหารระดับสูง สพฐ.

ผู้บริหารระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


นายอโณทัย  ไทยวรรณศรี 
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน


ดร.อนันต์ พันนึก

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Loading