คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

O-13


ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– คู่มือบริการสำหรับประชาชน สพป.หนองคาย เขต 2

– ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการให้บริการงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-หนองคาย2

– มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง)
มาตรการและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือรับรอง)