คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

แสดงคู่มือการปฏิบัติงานและข้อมูลอำนาจหน้าที่รายกลุ่ม จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้

แสดงไฟล์คู่มือการปฏิบัติงานและข้อมูลอำนาจหน้าที่รายกลุ่ม จำนวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้

ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

ดาวน์โหลด
2-กลุ่มนโยบายและแผน-Policies-and-plans

ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานDLICT-64

ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒน์63

ดาวน์โหลด
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลด
คู่มือกลุ่มส่งเสริม

ดาวน์โหลด
8-หน่วยตรวจสอบภายใน-Internal_Audit

ดาวน์โหลด
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี

Loading