ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
นายประเสริฐ บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลเพิ่มเติม