ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
นายประเสริฐ บุญเรือง
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลเพิ่มเติม