การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา

Read more

ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม นิเทศติดตามฯ การขับเคลื่อนงานวิชาการ อำเภอรัตนวาปี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายปร

Read more

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก” Active Learning

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.

Read more

ประชุมการติตตามการดำเนินงาน KRS และ PMQA 4.0

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 1

Read more

?การประชุมคณะทำงานวิจัย ฯร่วมประชุมในการจัดทำรายงานการประเมินโครงการคลินิค 3R ?

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 0

Read more

?ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียน รร. เฝ้าไร่วิทยา?

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 1

Read more

? สพป.หนองคาย เขต 2ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด เขตอำเภอเฝ้าไร่?

วันที่ 17 -20 พฤษภาคม 2565 นายวรรณช

Read more