การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assesment for Learning )

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 นายประเจน

Loading

Read more

การประชุมคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ ภาครัฐ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

🚩วันพฤหับดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริการการศึกษา

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.

Loading

Read more

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและแนวทางการจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายงานผลการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา

Loading

Read more

ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม นิเทศติดตามฯ การขับเคลื่อนงานวิชาการ อำเภอรัตนวาปี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 นายปร

Loading

Read more