แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2023

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป.หนองคาย เขต 2

ตัวชี้วัดรายการประเมินURL เว็บไซต์
O1โครงสร้างแผนผังโครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหารผู้บริหาร สพป.นค.เขต 2
O3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่ สพท.
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนพัฒนาการศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ สพป.นค.เขต 2
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&Aเว็บบอร์ด สพป.นค.เขต 2
แชทเพจ สพป.น.ค2
O9Social NetworkSocial Network
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายคุ้มครองข้อมูลบุคคล
O11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
O12รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18E–Servicee–Service
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์ สพป.หนองคาย เขต 2
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O27แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบออนไลน์
ช่องทางร้องเรียนทั่วไปออนไลน์
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ประกาศนโยบาย No Gift Policy
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policyรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Loading