รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

O40-2564

สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.

  1. สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITAS 2021)
  2. ภาพประชาสัมพันธ์
  3. โครงการ
  4. เอกสารประกอบ