แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบบริหารสำนักงาน/งบประจำ

งบบริหารสำนักงาน-งบประจำ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

งบลงทุน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

20220512162522

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

O21-63

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี62

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน (เพิ่มเติม)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประปี 62 (เพิ่มเติม)

ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV (ตู้เหล็ก)
20190623173510320-plan-dltv2

ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV
20190623171412071

ครุภัณฑ์การศึกษา
20190623173614671-plan

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
20190623212121805-plan

ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาจำนวน 282 ชุด
20190626161006495