กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

บันทึกความตกลงร่วมมือพัฒนา
ขอความเห็นชอบมาตรฐาน Flow chart
มารตฐานและขั้นตอนการให้บริการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (One Stop Service)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงาน ผอ.กลุ่ม
คู่มือปฏิบัติงาน นิภาพร
คู่มือปฏิบัติงาน ดวงดี
คู่มือปฏิบัติงาน กาญจนา
คู่มือปฏิบัติงาน ชัชฎา
คู่มือปฏิบัติงาน ทัศนียา
คู่มือปฏิบัติงาน ยุภาพร
คู่มือปฏิบัติงาน รุจาภา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มสินทรัพย์