กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1.

คู่มือปฏิบัติงาน นายทศพล พรหมภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
2.

คู่มือปฏิบัติงาน นายดวงดี พลาหาญ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.4
3.

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวกาญจนา คุปนัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4.

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวทัศนียา ประจิมทิศ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5.

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวยุภาพร เนื่องแก้ว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
6.

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวโชติภา พลศักดิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7.

คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุจาภา ขันตี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
8.

คู่มือปฏิบัติงาน นายชัชวาล รูปขันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9.

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่มสินทรัพย์

คำสั่งปฏิบัติงานประจำกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คำสั่งปฏิบัติงานการเงิน 2564

Loading