โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมตามหลักศีล 5 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดหนองคาย

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 08.

Loading

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม และจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – 6

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.

Loading

Read more

การประชุมเพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา

Loading

Read more

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ( EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 0

Loading

Read more

การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09

Loading

Read more