รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งห

Read more