ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
https://drive.google.com/file/d/1n4j1tvAfOMJMLbROu9kSQ9-AOcgkhYMO/view?usp=drivesdk